Funkce systému

Tooltipové nápovědy a dynamicky se zobrazující informace jen po najetí myší. Sledujeme, co by vás mohlo zajímat, a snažíme se chytře pomoci.
Možnost rychlé změny pracoviště jediným kliknutím myší.
Chytré vyhledávání. Čehokoli. Dat, pacientů, kolegů, ...
Dynamický desktop s podporou drag and drop i klávesových zkratek. Rychle se s ním naučíte pracovat, rychle se v něm zorientujete.
Rychlá a přehledná data o pacientovi včetně CAVE. Nikdy neztratíte přehled, se kterým pacientem právě pracujete.
Intuitivní barevná systematizace pro různé pracovní úlohy. Zapamatujte si barvu a vždy budete vědět, kam jít.
Logicky hiearchicky uspořádané funkce a workflow. Prakticky, srozumitelně a logicky.

ICZ AMIS*HD je komplexní, technologicky vysoce vyspělé řešení, které pokrývá všechny potřeby moderního zdravotnického zařízení.

ICZ AMIS*HD® poskytuje včasné, přesné a obsáhlé informace o pacientovi i provozu zdravotnického zařízení. Je navržen pro všechny typy nemocničních zařízení a provozů. Intenzivně jsme pracovali na řešení, které bude podporovat moderní a chytře fungující zdravotnické zařízení. ICZ AMIS*HD® je intuitivní a sympatický pro uživatele a rychlý a nízkonákladový pro provoz a správu.

Širokospektrální funkcionalita pro provoz

 • ambulancí
 • denních stacionářů
 • lůžkových oddělení
 • jednotek intenzivní i okamžité péče
 • step-down jednotek
 • operačních sálů
 • neonatologií
 • porodnic
 • centrálních recepcí a informačních center zdravotnických zařízení
 • urgentních příjmů
 • administrativních a provozních pracovišť
 • výkaznických a fakturačních pracovišť

Ulehčuje, podporuje a chrání při práci lékaře, zdravotní sestry, manažery zdravotnických zařízení, dokumentační pracovníky, ošetřovatelský personál a zdravotní terapeuty.

Flexibilita a individualizace

ICZ AMIS*HD® dokáže pracovat jak v pacientském režimu (informace vztažené k pacientovi), tak v režimu pracoviště (podpora provozu pracoviště bez ohledu na konkrétního pacienta). Mezi oběma pohledy lze rychle přepínat. V obou režimech lze pracovat s dokumenty, statistikami, manažerskými funkcemi a plánováním.
S pomocí chytrého nástroje ICZ AMIS*HD® MediBuilder lze instantně vytvářet individuální formuláře, dokumenty a procesy, které podporují specifické potřeby konkrétního pracoviště.
S pomocí progresivní technologie supertenkého klienta lze snadno měnit vzhled (design) a rozvržení (layout) jednotlivých obrazovek podle konkrétních potřeb zdravotnického zařízení. Vytvářet lze formuláře pro sběr informací, nové specifické typy dokumentů dle oborových specifik, tiskové šablony či nestandardní elektronické žádanky.

Vždy online, vždy po ruce

Díky technologii supertenkého klienta je ICZ AMIS*HD® neustále dostupný na různých typech zařízení. Nástroje virtuální vizity umožňují pracovat s informacemi o pacientovi přímo u jeho lůžka na mobilních tabletech v responzivní verzi systému optimalizované pro tato zařízení. Nativní orientace umožňuje plnohodnotnou práci na chytrých telefonech. Každý zdravotník tak nyní může být kdekoli online a přijímat důležité informace o svých pacientech i událostech přímo ve svém mobilním telefonu. Propojování s přístrojovou technikou a import získaných výsledků přímo do zdravotnické dokumentace nebylo nikdy snazší díky standardní podpoře mezinárodního protokolu HL7 i národního standardu DASTA. Stejně elegantně se ICZ AMIS*HD® dokáže integrovat s okolními informačními systémy i expertním softwarem s cílem homogenizovat informace a shromažďovat je na jediném místě.

Vytváření multimediálních a chytrých dokumentů

Všechny dokumenty se vytvářejí v intuitivním prostředí graficky orientovaného textového editoru, který nabízí celou paletu funkcí pro formátování a práci s textem. Podporuje individualizovatelnou práci s předdefinovanými texty a standardní klávesové zkratky.
Do dokumentů lze vkládat multimediální obsah, jako jsou videa, fotografie nebo hlasové diktáty. Každý dokument lze generovat dle chytrých šablon a opatřit „značkami“ („tagy“) pro snazší vyhledávání a katalogizaci. 
Jednotlivé dokumenty mezi sebou komunikují, je možné mezi nimi elegantně přenášet informace, vkládat do nich laboratorní výsledky, data ze strukturované medikace či informace o předepsaných receptech či poukazech nebo informace k vykázaným kódům poskytnuté péče. 
Dokumenty lze zařazovat do procesů a úkolových listin a přiřazovat jim různý status: například rozpracováno, ke schválení či uzavřeno. Pro dokumenty lze definovat rozmanitá pravidla jejich manuálního nebo automatického zamykání za účelem forenzní bezpečnosti.

ICZ AMIS*HD podporuje vytváření

 • ambulantního dekurzu
 • lůžkového chorobopisu
 • ošetřovatelské dokumentace
 • příjmových, překladových, propouštěcích (včetně předběžných) zpráv a epikríz
 • anamnestické dokumentace
 • lůžkových dekurzů a dekurzů pro jednotky intenzivní péče
 • oborově specifické dokumentace (porodnice, neonatologie, onkologie...)
 • fokumentace operačních oborů
 • individuálních sad dokumentů dle požadavků zdravotnického zařízení
 • strukturované medikace
 • bilančních křivek
 • skórovacích schémat

 •  

Ambulantní provoz

ICZ AMIS*HD® podporuje provoz všech typů ambulantních pracovišť včetně specializovaných stacionářů (například na onkologických pracovištích). Je zaměřen na rychlé plnění úkolů s procesní podporou. Naším cílem je nabídnout sympatickou a lidskou podporu ambulantního provozu, ve které se rychle a intuitivně zorientuje jak lékař, tak sestra.
 • virtuální čekárny s vysokou mírou individualizace, přiřazování grafických symbolů k pacientům a prioritizace pacientů (triáž)
 • pokročilá dispenzarizace
 • podpora ambulantních procesů a waiting listů
 • kompletní podpora všech typů ambulantní zdravotní dokumentace s vyspělým editorem dekurzu
 • podpora receptů, poukazů, žádanek
 • rychle dostupná strukturovaná medikace včetně kontroly lékových interakcí s vazbou na recepty a poukazy, automatické sledování překročení preskripčních limitů
 • vyspělý aparát pro vizuální práci s laboratorními výsledky včetně příjmu výsledků z externích laboratoří
 • pokročilé statistiky a počítání čekací doby
 • napojení na vyvolávací systémy
 • možnost integrace multimediální dokumentace (fotky, diktáty) nebo výstupů z přístrojové techniky (EKG, sono, ...)
 • pokročilá možnost práce s předdefinovanými texty a tiskovými šablonami s podporou rychlých klávesových zkratek
 • nativní podpora diktátů


více

Hospitalizační provoz a jednotky intenzivní péče

Vysoce moderní, na chytrou práci s daty zaměřený, podporující mobilní zařízení pro práci vedle lůžka pacienta. ICZ AMIS*HD® představuje novou generaci podpory provozu lůžkových oddělení a jednotek intenzivní péče. Snažíme se vám v něm přinést nejmodernější postupy založené na principu pacientského případu, semiprocesního řízení hospitalizace a EBM (medicíny založené na důkazech).
 
 • propracovaný, intuitivní a chytrý systém pro práci se zdravotní dokumentací
 • chytré vyhledávání a filtrování zdravotní dokumentace a diagnóz
 • plná podpora DRG
 • podpora chytrých skórovacích schémat a mezinárodních nomenklatur
 • chytrý a esteticky hodnotný editor pro práci s příjmovýmí, propouštěcími (včetně předběžných) zpráv, epikríz či anamnestických dat
 • vysoký stupeň provázanosti s ošetřovatelskou a ambulantní dokumentací
 • grafický lůžkový management s podporou drag and drop
 • vyspělá vizualizace laboratorních dat
 • kompletní žádanková komunikace a poloautomatizované výkaznictví
 • specializované funkce pro IP jednotky včetně IP dekurzu i v mobilní verzi
 • možnost napojení na přístrojovou techniku podporující mezinárodní standard HL7
 • detailní a propracovaný hospitalizační dekurz
 • workflow pro příjem, propuštění, přeložení nebo úmrtí pacienta včetně eskalace dokumentace v rámci schvalovacího procesu
 • možnost vytváření individuálních formulářů
 • vyspělý aparát pro strukturovanou medikaci
 • pokročilá možnost práce s předdefinovanými texty a tiskovými šablonami s podporou rychlých klávesových zkratek
 • nativní podpora diktátů


více

V rámci ICZ AMIS*HD® jsme zpracovali vynikající lůžkový management. Jedná se o zcela nové zpracování správy lůžek v rámci lůžkového oddělení.

Grafické prostředí a nové možnosti uživatelského rozhraní umožní velmi efektivně a graficky zobrazit mapu lůžek v rámci vybraných oddělení, včetně jejich obsazenosti. Uživatelé tak mají již na letmý pohled úplný přehled o pacientech na oddělení. Dále mohou být na jednotlivých lůžkách zobrazeny jak textem, tak pomocí uživatelských grafických symbolů důležité pacientovy atributy přímo z jeho zdravotní dokumentace (diagnózy, rizikové faktory, …) i další informace potřebné pro sesterskou péči (samostatnost, pohyblivost, infekčnost, …). Přeložení pacientů jsou realizována přirozeně pomocí metody „drag and drop“ (táhni a pusť) a naprostou samozřejmostí je přímý vstup do komplexní pacientské dokumentace (lékařské i sesterské) přes obsazené lůžko.

Operační sály

ICZ AMIS*HD® obsahuje specializovanou oborovou funkcionalitu pro chirurgické obory a operativu. Naše řešení je první svého druhu, které podporuje plně elektronický provoz operačních sálů. Obsahuje plnohodnotnou agendu operačních sálů včetně plánování operativy, elektronického operačního a anesteziologického protokolu, které jsou procesně svázány.
 
 • možnost legislativně kompatibilního provozu operačních sálů pouze elektronicky
 • speciálně navržená responzivní verze pro mimořádně rychlé intuitivní dotykové ovládání během operace na dotykových obrazovkách a chytrých tabletech (zdravotnické prostředky)
 • podpora operačních workflow
 • speciálně navržené plánování provozu operačních sálů
 • oddělená funckionalita pro lékaře a instrumentáře
 • chytré bezpečnostní kontroly (např. počítání nástrojů)
 • propojení se zdravotnickou technikou na operačních sálech prostřednictvím protokolu HL7
 • integrované poloautomatické vykazování, ZUM, ZULP
 • komunikace se sterilizačním provozem
 • simultánní podpora různých rolí během operace (operatér, asistent, instrumentář, anesteziolog)
 • podpora veškerého typu dokumentace (operační protokol, anesteziologický protokol)
 • podpora provozu zákrokových sálků ambulantního typu
 • vyspělá podpora práce anesteziologa v režimu reálného času


více
Aseptické provozy

Aseptické provozy

Speciálně pro různý typ provozů s vysokým stupněm aseptického režimu, kde nelze u pracovních stanic použít standardní klávesnice, nabízí ICZ AMIS*HD® plně responzivní prostředí pro chytré tablety a dotykové obrazovky certifikované jako zdravotnický prostředek. ICZ AMIS*HD® tak otevírá novou éru používání nemocničních informačních systémů během chirurgických intervencí přímo v prostředí operačních sálů, při laparoskopických vyšetřeních nebo v oblasti patologie. Organickým doplňkem je pak možnost nativních diktátů s volitelnou možností převodu řeči na text.
 
 • plně responzivní prostředí optimalizované pro rychlý a nezdržující typ obsluhy
 • chytré funkce automatického doplňování a procesů
 • zvýrazněné ovládací prvky a fonty pro pohodlné ovládání
 • vhodné pro provoz operačních sálů, invazivní vyšetřovací metody, patologii nebo pro oddělení s urgentním příjmem pacientů, kde každá vteřina hraje svoji roli

Elektronický lékový řetězec a chytrá medikace

ICZ AMIS*HD® plně podporuje vysoce sofistikovaný elektronický lékový řetězec včetně podpory integrace s lékárnou až po možnost integrace s karuselovými vydavači léčiv. Využít je možno celý rozsah nebo jen části této funkcionality:
 
 • nativní integrační platforma pro propojení s lékárenským a logistickým informačním systémem
 • plně procesní podpora všech fází podání
 • podpora vyspělých příručních skladů
 • automatizovaná burza léčiv a hlídání exspirací v příručních skladech
 • podpora pozitivního listu
 • chytrá kontrola lékových interakcí a kontraindikací
 • automatická kontrola preskripce včetně automatické kontroly ve srovnání s diagnózou pacienta
 • vyspělá strukturovaná medikace s rozsáhlou možností individuálního nastavení vizualizace
 • propojení s chorobopisem včetně IP dekurzu
 • podpora elektronické evidence podaných léčiv s možností integrace chytrých čteček a křížovou kontrolou pacient–lékař–léčivo
 • podpora speciální mobilní verze řešení ICZ AMIS*HD® pro běh na chytrých čtečkách
 • podpora sledování trendů v používání antibiotik na různých úrovních sledování (pacient, dispenzární skupina, diagnózy, pracoviště až konkrétní lékař)


více
Petr Tesař
manažer vývoje ICZ AMIS*HD®
 
Vždy nám dělalo radost být inovátory na trhu a přicházet s novým stylem řešení a inovativní technologií. Nevyvíjíme jen informační systém, ale snažíme se definovat nové cesty v odvětví elektronizace zdravotnictví. Hledáme způsob, jak maximálně efektivně využít nesmírně rychlý rozvoj informačních technologií a jak tyto technologie dostat ke zdravotníkům. Technologie, které jsou jejich užitečnými pomocníky a ochránci.
Multimediální obsah

Multimediální obsah

ICZ AMIS*HD® je vyvíjen jako nativní multimediální řešení, pro nějž je textová informace jen jednou z mnoha částí zdravotnických dat. Je proto po všech stránkách připraven na trend multimedializace zdravotních dat, ať se již jedná o videosoubory, fotografie, nebo hlasové diktáty.
 • možnost organického vkládání fotografií, videí nebo diktátů do jakékoli části zdravotní dokumentace
 • pokročilé nástroje pro import multimediálního obsahu (ze souborového systému a přístrojové techniky, např. EKG, sono, fotoaparátu, chytrého telefonu atd.)
 • nativní podpora PDF souborů (export, import)
 • nativní podpora hlasových diktátů
 • vyspělý systém pro katalogizaci multimediálního obsahu včetně vyhledávání a filtrování
 • náhledy většiny multimediálních souborů přímo v prostředí ICZ AMIS*HD® bez nutnosti spouštění externího softwaru

Manažerské funkce

ICZ AMIS*HD® jsme vyvíjeli pro prostředí s určitým stupněm tlaku na efektivitu z pohledu využití a alokace zdrojů. Jako naši odpověď na tyto požadavky nabízíme vyspělé manažerské dashboardy. Stavěli jsme na našich zkušenostech z mimořádně úspěšného a na českém trhu mnohokrát oceněného manažerského informačního systému ICZ AMIS*MIS®. Smyslem funkcionality je nabídnout střednímu zdravotnickému i nezdravotnickému managementu okamžitý systémový multidimenzionální pohled na různé aspekty provozu vybraného pracoviště. Je to vynikající pomocník zejména pro primáře, náměstky, lékařskou či ošetřovatelskou péči, manažery kvality a bezpečnosti, staniční nebo vrchní sestry a ekonomické pracovníky.
 
 • přehledné grafické prostředí
 • možnost tvorby reportů a statistik z ambulantního, lůžkového i operačního provozu
 • instantní funkce pro okamžité sledování oblíbených parametrů (např. čekací doba na výkony, čekací doba v čekárnách)
 • nozokomiální nákazy
 • nepacientská rizika
 • sledování trendů preskripce léčiv a ATB
 • sledování stavů procesů (např. zpracování dokumentace)
 • možnost výstupů v XLS a PDF formátu
 • instantní integrace manažerského informačního systému
Manažerské funkce
Chytrá pacientská dokumentace

Chytrá pacientská dokumentace

Data jsou středem vesmíru ICZ AMIS*HD®. Intenzivně jsme pracovali na nejlepších cestách, jak pracovat efektivněji se stále rostoucím objemem zdravotních dat. Klíčem, který jsme objevili, je chytrá prezentace relevantních dat, pokročilé třídění a zejména soustředění dat kolem pacienta jako základní organizační entity. ICZ AMIS*HD® umožňuje efektivní a jednoduchý souhrnný přístup ke zdravotnické dokumentaci pacienta, aniž by zdravotník musel složitě řešit odbornost, pracoviště nebo ambulantní či hospitalizační případ. Důležité je vědět, jaký typ dat chci najít. ICZ AMIS*HD® vám rychle a intuitivně pomůže.
 
 • katalogizace všech typů zdravotní dokumentace orientovaná na pacienta
 • podpora multimediální dokumentace
 • pokročilé filtrování a vyhledávání
 • hiearchické a chronologické řazení dokumentace
 • podpora rychlého odeslání do elektronického archivu zdravotnické dokumentace
 • pokročilá podpora přístupových práv v různých režimech a různé statusy dokumentů (editace, čtení)
 • vedení historie editace dokumentů
 • veškerá dokumentace je strukturovaná
 • vyspělý editor pro vytváření dokumentů a chytrou práci s předdefinovanými texty a klávesovými zkratkami
 • podpora importu a exportu multimediálních souborů a PDF dokumentů
 • podpora schvalovacích worklistů a procesů včetně sledování doby jednotlivých kroků v procesech
 • podpora všech typů zdravotní dokumentace plně v souladu s legislativou: lůžkový chorobopis; ambulantní, lůžkový a IP dekurz; příjmová, propouštěcí a překladová zpráva; úmrtní list (list o prohlídce mrtvého); epikríza; anamnestická dokumentace; specializovaná dokumentace pro neonatologii, porodnici, operační dokumentace a další
 • podpora plně editovatelných grafických tiskových šablon (nebo šablon pro export do archivu zdravotnické dokumentace ve formátu PDF A)

Laboratorní data

ICZ AMIS*HD® vyniká svojí schopností chytře a vizuálně atraktivně pracovat s různými typy dat. Laboratorní data jsou vynikajícím typem informací k perfektní a pokročilé vizualizaci. Základní myšlenkou je intuitivní a rychlá identifikace zásadních informací, jako jsou výsledky mimo meze, statistiky či sledování a vyhodnocování trendů. ICZ AMIS*HD® plně využívá potenciálů grafického rozhraní, včetně intuitivní prezentace dat pomocí individualizovatelných grafů a tabulek, grafické indikace klíčových informací a vizualizace trendů.
 
 • pokročilá možnost vizualizace výsledků
 • tvorba grafů a sledování trendů s individuálním nastavením (typ dat, časové rozmezí)
 • chytré sledování korelací
 • možnost instantního exportu do XML pro účely klinických zkoušek
 • dobře zpracované propojení s dalšími částmi zdravotní dokumentace
 • intuitivní možnosti exportu vybraných laboratorních dat do libovolného typu dokumentů
 • možnost definice etalonu sledovaných výsledků pro další práci (monitorování, korelace, výstup do dokumentace, ...)
Laboratorní data
Plánování a objednávání

Plánování a objednávání

Mimořádný důraz při návrhu a vývoji ICZ AMIS*HD® jsme kladli na výkonný, snadno pochopitelný a estetický způsob plánování. Plánování v ICZ AMIS*HD® vychází z nejmodernějších způsobů řízení a organizace práce ve zdravotnických zařízeních. Účelem našeho systému je pomoci se zásadním procesem v rámci zdravotnické péče, kterým je právě plánování.
 
 • podpora neomezeného množství kalendářů na pracoviště, přístroj, lokalitu nebo zdravotníka
 • mimořádně individualizovatelný kalendář (barvy, časy, intervaly, opakování, události)
 • integrace s dalšími částmi ICZ AMIS*HD® (vkládání informací do dokumentace, čtení informací z dokumentace)
 • integrace do ambulantního nebo lůžkového procesu
 • speciální robustní systém plánování provozu operačních sálů se specifickými požadavky (provoz operačních sálů, alokace zdrojů, křížové kontroly, operační procesy, integrace s operační dokumentací)
 • možnost odesílání notifikačních e-mailů nebo SMS zdravotníkům a pacientům
 • možnost integrace s pacientským portálem s možností publikace vybraných dat kalendáře (např. volné termíny) a objednávání přímo pacienty
 • možnost statistických výstupů a exportů do externích systémů
 • možnost integrace s CRM systémem
 • možnost tisku pozvánky a plánu léčby pro pacienta s definovatelnou šablonou

Recepce, provoz a administrativa

ICZ AMIS*HD® je nejen klinický, ale zejména komplexní nemocniční informační systém. V práci proto pomáhá i provozním, ekonomickým a dalším nezdravotnickým profesionálům. ICZ AMIS*HD® podporuje administrativní provoz centrálních i lokálních recepcí, urgentních příjmů i klientských informačních center při podávání informací o pacientech oprávněným osobám.
 
 • podpora virtuálních čekáren a čekacích listin s možností triáže, vizuálního přiřazování symbolů k pacientům, třídění pacientů do ambulancí
 • integrace s plánováním
 • chytrá správa demografických dat pacientů
 • pokročilá správa přístupových práv při přístupu k informacím o pacientech včetně logování přístupů k datům až na úroveň jednotlivých položek
 • podrobná možnost pořizování statistik a povinných hlášení z ambulantního i lůžkového provozu s definicí šablon
 • management lokace pacientů pro centrální informační kanceláře
Recepce, provoz a administrativa

Ošetřovatelská dokumentace

Skupina ICZ jako první přinesla do prostředí českých nemocnic plnohodnotnou elektronickou ošetřovatelskou dokumentaci. Intenzivně jsme pracovali na její nové generaci, abychom ji do ICZ AMIS*HD® integrovali v podobě nejrobustnějšího řešení na českém trhu. Stěží lze najít funkcionalitu, kterou bychom v tomto robustním, ale přitom intuitivním řešení nezahrnuli. Řešení bylo vyvinuto v úzké spolupráci s předními fakultními nemocnicemi v ČR, a vychází tak z reálných a praktických potřeb zdravotníků. Jedná se o první v ČR reálně provozované řešení v podobě mobilní ošetřovatelské dokumentace.
 
 • chytrá integrace relevantních dat s dalšími součástmi zdravotní dokumentace pacienta
 • poloautomatizované generování dokumentace s množstvím automaticky vyplňovaných hodnot
 • velké spektrum skórovacích schémat (např. stupnice podle Nortonové, Torrance, test Mini-Mental, psychický test, ...)
 • plně mobilní verze pro provoz na tabletech a chytrých telefonech přímo u lůžka pacienta
 • podpora diet s možností integrace stravovacího provozu
 • ošetřovatelské diagnózy
 • automatické sestavení ošetřovatelského plánu
 • podpora multimediální dokumentace (např. fotodokumentace dekubitů)
 • podpora ošetřovatelských cílů
 • podpora definovatelných ošetřovatelských procesů
 • záznam intervencí a mimořádných událostí
 • podpora CAVE, přehledu žádanek a výsledků


více

Výkaznictví a pojišťovna

ICZ AMIS*HD® podporuje plně „velké i malé“ výkaznictví, a to jak na klinické, tak na provozní straně. Řešení pro výkaznické agendy nabízí v organickém celku všechny nástroje pro automatizované i manuální zpracování výkazných dat, sestavení K-dávek, jejich kontrolu před pořízením a zpracováním i po něm, komplexní podporu DRG, manažerský reporting, statistiku, tvorbu reportů, sestav a oprav dat a sofistikované nástroje pro optimalizaci, validaci a kontrolu vykazování.
 
 • vyspělý a moderní nástroj pro vykazování
 • nativní podpora automatického, semiautomatického nebo manuálního vykazování kódů zdravotníky ve všech relevantních částech řešení
 • podpora evidence přílohy 2
 • možnost kopírování příloh a její editace pro nová období
 • křížová kontrola výkon/pracovník/přístroj
 • podpora samoplátců a fakturace
 • podpora DRG s optimalizací vykazování
 • možnost úprav účtu průběžně a před jeho uzavřením
 • možnost aplikovat relevantní pravidla pro vykazování ošetřovacích dnů a souvisejicích výkonů, ZUM a ZULP dle platných pravidel pro jednotlivé typy OD a zdravotních pojišťoven
Výkaznictví a pojišťovna
Porodnice a neonatologie

Porodnice a neonatologie

ICZ AMIS*HD® obsahuje specializované funkce plně pokrývající veškerou agendu porodnictví a neonatologie včetně všech speciálních formulářů, žádanek a elektronického odesílání formalizovaných dat do NZIS (hlášení o novorozenci, hlášení o rodičce atd.). ICZ AMIS*HD® umožňuje elektronické vedení porodopisu dle standardizovaných požadavků ve formě workflow s postupným předáváním kompetentním zdravotnickým pracovníkům.
 
 • porodopis s elektronickým generováním statistik a hlášení
 • podpora skórovacích schémat
 • úzká provázanost s provozem operačních sálů
 • zpráva o novorozenci, zpráva o rodičce, hlášení o narození
 • chytrá provázanost dat mezi rodičkou a novorozencem
 • podpora klasifikace rizika porodních komplikací
 • elektronický dávkový výstup pro NZIS dle platného rozhraní
 • podpora výpočtu CRVIX skóre
 • řešení průběžných tisků a dotisků především porodopisu
 • umožňuje vést APGAR skóre zvlášť pro porodníky a neonatology
 • dokáže vést oddělenou řadu číslování případu

Skupina ICZ

Jsme významný dodavatel informačních technologií a systémový integrátor – nabízíme širokou paletu služeb od konzultací přes dodávky informačních systémů až po úplné převzetí sítě do svěřené správy. Dodavatelsky pokrýváme oblasti aplikačního softwaru, bezpečnosti a infrastruktury, a to zejména pro odvětví veřejné správy, zdravotnictví, obrany, dopravy, financí, výroby, logistiky a telekomunikací. Vedle ČR a SR působíme také v dalších zemích.
 
O NÁS Kontakt
 
Marie Piňosová
produktový manažer ICZ AMIS*HD®
 
Naší vizí je inovovat trh nemocničních informačních systémů v ČR a vyvíjet sympatický nemocniční informační systém, vycházející ze dvou desetiletí zkušeností v desítkách nemocnic v ČR, který v sobě kombinuje mimořádnou šíři funkcionality s elegantní a přímočarou obsluhou.

Sídlo firmy

 

Na hřebenech II 1718/10,
140 00  Praha 4 – Nusle

 
 

Kontakt

 

Telefonní spojení: +420 222 271 111
E-mail: marketing@i.cz

 
Zavolat Napsat