Dokumentace pacienta

Pacientsky orientovaná zdravotnická dokumentace podporuje zdravotníka v komplexním pohledu na informace vztahující se k léčbě. Vyspělý přehled dokumentace pacienta s rozsáhlou možností filtrování a chytrého vyhledávání umožňuje zdravotnickým profesionálům rychle a bez stresu najít relevantní informace. Řešení je zcela připraveno na plně bezpapírový provoz a elektronickou výměnu zdravotnické dokumentace mezi různými subjekty.

ICZ AMIS*HD® umožňuje aktualizovaný pohled na všechny klinické informace o jednotlivých pacientech na daném pracovišti. Zobrazují se podrobnosti o pacientech včetně anamnéz z minulosti, podrobností o aktuálním zdravotním stavu, předepsané medikace i plánovaných dalších postupech. Výhodou je, že i zde je možné do tohoto zobrazení začlenit výsledky laboratorních vyšetření, data ze systémů PACS a grafická zobrazení, jako například životní funkce a tekutinové bilance, včetně importu z přístrojové techniky.
Řešení podporuje funkce graficky znázorňující stav všech pacientů na jednotce, usnadňující určování pacientů, kterým je třeba věnovat největší pozornost. Stav pacientů je možné zjistit také prostřednictvím výpočtu skórovacích systémů nebo počtu kritických událostí a tím zvýraznit nejzávažnější případy. Snadná navigace umožňuje rychlé přepínání mezi pacienty pro zobrazení všech podrobností o nich.

Vedení elektronické karty pacienta
Veškerá získávaná data a informace jsou automaticky přiřazeny do elektronického záznamu pacienta, kde s nimi personál dále pracuje. Tato automatizace procesu výrazně omezuje počet chyb vzniklých při ručním záznamu a umožňuje další vyhodnocování a zpracování dat. Pro vyšší přehlednost mohou být získané a zadávané hodnoty prezentovány formou grafů či tabulek.

Zdravotníkům řešení umožňuje zjednodušeným způsobem plánovat léčbu a zadávat nové požadavky, které jsou automaticky zaznamenávány a předávány k dalšímu zpracování. Sesterskému personálu systém napomáhá v organizaci jeho práce a poskytuje mu dokonalý přehled o úkonech, které jsou od něj aktuálně či do budoucna vyžadovány. Údaje o všech činnostech jsou detailně zaznamenávány do záznamu pacienta, kde je možné je zpětně pro kontrolu vyvolat.

Všechny generované dokumenty týkající se pacienta je možno filtrovat, prohledávat i s pomocí klíčových slov a kategorizovat. Každý dokument v systému může být zařazen do workflow (procesu) a může mu být přiřazen stav (otevřen, rozpracován, ke schválení, uzavřen). Řešení podporuje forenzní uzamykání dokumentů nebo schvalovací procesy dokumentů (například při propuštění pacienta).