Workflow a procesní řízení

ICZ AMIS*HD® je semiprocesně orientované řešení. ICZ AMIS*HD® Workflow Engine realizuje řízení a automatizaci workflow klinických léčebných postupů a rovněž vedení zdravotnické dokumentace na bázi definice jednotlivých procesů a klinických činností ve vybraných částech systému.

Hlavním cílem tohoto designu řešení je přidělení konkrétních pracovních postupů, povinností a kompetencí (i navazujících kontrolních a reportingových mechanismů) pro každou definovanou uživatelskou roli v rámci systému. Na role jsou procesně navázána oprávnění a předepsané postupy.

Vybrané elementární klinické činnosti a jejich zařazení do klinického workflow jsou realizovány pomocí grafického WYSIWYG nástroje ICZ AMIS*HD® MediBulider a je možné je definovat zcela uživatelsky dle potřeb nemocnice, oddělení, role či uživatele, včetně definice povinných kroků a činností v rámci procesu. V rámci tohoto nástroje je možno vytvářet design procesu a jeho plán s „verzováním“ jednotlivě vytvářených procesů v průběhu času. V zásadě rozlišujeme mezi dvěma základními typy procesů – ambulantními a hospitalizačními. Autor procesu definuje jak volitelné a povinné kroky, tak povinná data potřebná pro další krok procesu. Definovat je možné rovněž rozsah požadovaných dat a kontrolu jejich validity. Systém kontroluje také homogenitu dat i procesů a automaticky uživatele upozorňuje na nesrovnalosti nebo inkonzistence ve vkládaných informacích v průběhu realizace procesu. Semiprocesní orientace řešení umožňuje i neprocesní operativní přístup, nicméně nestandardní postupy jsou reportovány a dokumentovány.

Tato vlastnost může rovněž sloužit k získávání zpětné vazby pro operativní redesign procesu na základě výstupů z praxe. Pomocným aparátem je také sledování statistických odchylek od procesu a vyhodnocování využívání daných kroků procesu. Kroky v každém procesu na sebe logicky a intuitivně navazují a nenutí uživatele k ad hoc editaci. Pro obě oblasti se definují jednotlivé semiprocesní úlohy, které jsou přímo navázány na plánovací aparát (scheduler) a úkolové listiny (případně waiting listy). V rámci tohoto aparátu lze zobrazovat úlohy s různým stupněm nesplnění, včetně notifikace na nesplněné úlohy a reportingu nesplněných úloh. Plánování vybraných událostí může být prováděno směrem k aktivaci klinických procesů. Každý proces může mít přiřazenu konkrétní roli včetně chronologických parametrů (čas, interval, termín) a navazujícího reportingu. Filozofie procesů eliminuje díky automatickému dynamickému toku procesu redundanci vkládání dat.