Hlavní výhody pro manažery

Nemocniční informační systém ICZ AMIS*HD® tvoří ucelená a organicky propojená řada modulů a nástrojů, plně pokrývajících veškeré potřeby zdravotnického zařízení. ICZ AMIS*HD® splňuje veškeré potřeby bezpapírového provozu v různých typech subjektů - od ambulantních zařízení, specializovaných poraden a stacionářů přes lůžková oddělení a jednotky intenzivní péče až po specializované obory, jako jsou neonatologie nebo porodnictví.


Disponuje silnými nástroji pro celý zdravotnický provoz, jako jsou sofistikované plánování, objednávání, management operačních sálů a propracovaný aparát pro vykazování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám. Během celého vývoje našeho řešení jsme kladli velký důraz na podporu provozu a řízení zdravotnického zařízení s pomocí manažerských nástrojů, ať již jde o přehledy v reálném čase, vyspělé statistiky, nebo nástroje podporující standardizaci a akreditační procesy.
ICZ AMIS*HD® není jen klinický, ale i manažerský nástroj podporující efektivnější, bezpečnější a rychlejší poskytování zdravotních služeb. Svojí funkcionalitou je zaměřen především na střední zdravotnický management (primáři, přednostové, staniční a vrchní zdravotní sestry), ale podporuje i práci manažerů pro kvalitu, náměstků pro léčebnou a ošetřovatelskou péči, farmakologů nebo logistiků. Ti všichni mohou buďto v reálném čase sledovat stav provozu na různých místech zdravotnického zařízení, využít nativních statistických reportů, nebo pracovat s informacemi ve svých kmenových systémech, do nichž ICZ AMIS*HD® dokáže data dávkově nebo online exportovat pomocí standardizovaného komunikačního rozhraní. Podporujeme integraci například lékárenských, logistických, ERP nebo CRM systémů. Využít lze přitom celou paletu komunikačních protokolů pro bezproblémové, nízkonákladové a stabilní propojování systémů.
 

ICZ AMIS*HD® se snadno a organicky začlení do ekosystému informací ve vašem zdravotnickém zařízení.

LEPŠÍ MANAGEMENT VÝNOSŮ
ICZ AMIS*HD® se snaží optimalizovat náklady na zdroje, stabilní hospodaření a snižovat administrativní zátěž. Díky lepšímu propojení a validitě dat na ose pacient – léčiva a zdravotnický materiál – logistika – zdravotničtí pracovníci pomáháme eliminovat duplicity, redundance a finanční ztráty. Řešení obsahuje nástroje pro racionální lékovou politiku, politiku antibiotické léčby a optimalizaci hospodaření příručních skladů léčiv, nástroje pro optimalizaci využití a alokaci přístrojové techniky a operačního zázemí nebo nástroje pro efektivní plánování návštěv pacientů. To vše přispívá k lepšímu, plynulejšímu a racionálnějšímu využívání zdrojů.

AKREDITACE A STANDARDIZACE
ICZ AMIS*HD® je řešení nativně podporující zdravotnické zařízení v procesech akreditace. Podporu poskytuje vysoce strukturovaná dokumentace s možností vynucování a hlídání povinných položek, kontrolou chyb, překlepů a duplicit. Řešení podporuje plně elektronickou ošetřovatelskou dokumentaci, mobilní vizity, strukturovanou medikaci a digitální multimediální dokumentaci stavu pacienta. Díky tomu jsou informace vedeny „lege artis“, strukturovaně, úplně, čitelně, nezaměnitelně a nezměnitelně (forenzní dimenze). Důležitou součástí řešení podporující akreditaci je semiprocesní orientace řešení, to znamená vést uživatele k úplnému a správnému vyplnění požadovaných informací v určitém čase. Automatické kontroly pro jednotlivé vstupy jsou individualizovány pro konkrétní nasazení systému.

RACIONALIZACE VÝKAZNICTVÍ
ICZ AMIS*HD® disponuje silným nástrojem pro vykazování a účtování péče zdravotním pojišťovnám. Základní práce začíná u zdravotnického personálu, který má k dispozici podmíněné automatizované generování kódů výkonů nebo možnost jejich manuálního vkládání. Řešení pro výkaznické agendy nabízí v organickém celku všechny nástroje pro automatizované i manuální zpracování výkazných dat, sestavení K-dávek, jejich kontrolu před pořízením a zpracováním i po něm, komplexní podporu DRG, manažerský reporting, statistiku, tvorbu reportů, sestav a opravy dat a sofistikované nástroje pro optimalizaci, validaci a kontrolu vykazování. Řešení podporuje evidenci přílohy číslo 2 pro ZP (např. import dat, plnou editaci a export příloh v rozsahu personálu, výkonů a přístrojů dle nasmlouvaných výkonů). Informace z průběhu hospitalizace jsou pro účely vykazování automaticky předávány z klinické do výkaznické části. Výkaznické agendy umožňují sofistikovanou práci s účtem pacienta včetně všech požadovaných kontrol. V rámci modulu vykazování jsou pak přístupné pro další práci, kontroly a optimalizace.

VYŠŠÍ BEZPEČNOST PROVOZU
ICZ AMIS*HD® podporuje bezpečnost provozu v několika úrovních. První z nich je vysoká bezpečnost spravovaných informací. Díky progresivní technologii zabezpečujeme data v několika úrovních. Samozřejmé je šifrování dat i jejich přenosu. Druhou úrovní bezpečnosti je přístup k datům. Řešení se snaží maximálně vytěžit současné technologické možnosti při autorizaci a autentizaci uživatelů směrem k systému. Podporuje tak například single-sign-on přihlašování s využitím například RFID karet. V rámci celoinstitucionálního provozu to zvyšuje úroveň bezpečnosti, ale současně i komfortu (uživatelé mohou například využívat víceúčelové přihlašovací karty, které současně slouží k fyzickým přístupům do objektů). Velmi dobře je zpracována politika automatického odhlašování, které eliminuje rizikové návyky uživatelů (neodhlašování se z relací a ponechání přístupu k citlivým datům). Uživatele lze automaticky odhlásit po nastavené době nečinnosti nebo kontrolovat povolený perimetr u mobilních zařízení. Poslední úrovní bezpečnosti je auditování a logování, které pomocí pokročilých nástrojů monitoruje, ukládá a zpětně dokáže vyhodnocovat činnosti prováděné v systému konkrétním uživatelem. Lze tak eliminovat irelevantní přístupy k informacím o pacientovi nad rámec činností potřebných pro jeho léčbu. Pověřené osoby mohou být o nestandardních událostech automaticky informovány pomocí alertů.

KVALITNĚJŠÍ PLÁNOVÁNÍ
ICZ AMIS*HD® podporuje plánování pacientů, pracovníků, přístrojové techniky a fyzických prostorů. K dispozici jsou individuální plánovací kalendáře v neomezeném počtu přiřaditelné k různým entitám, přímo integrované s registrem pacientů a etalonem zdrojů. Zvláštní pozornost byla věnována plánování operativy s cílem maximálně efektivně vytěžovat operační sály a přístrojovou techniku. Plánování umožňuje automatizovanou optimalizaci vzhledem k časovým možnostem personálu a disponibilním zdrojům přístrojové techniky. Kvalitnější plánování znamená menší prostoje při poskytování služeb zdravotnického zařízení, lepší práci s lidskými zdroji při plánování služeb zdravotníků a lepší využívání přístrojové techniky, obzvláště modalit s vysokou pořizovací cenou. Velkou hodnotu pro manažera může mít i možnost exportu statistik z plánování a sledování využívání zdrojů v čase s možností sledovat multidimenzionální korelace.


Chcete získat další, podrobné informace o výhodách ICZ AMIS*HD® pro manažery? 
Kontaktujte naše produktové specialisty a přesvědčte se osobně o kvalitách našeho řešení při individuální prezentaci možností ICZ AMIS*HD®.