Zvyšování bezpečnosti provozu operačních sálů v Nemocnici Třebíč

Globálním cílem projektu bylo prohloubení a zvýšení bezpečnosti procesů souvisejících s operačními zákroky a zlepšení organizace při plánování operačních zákroků v Nemocnici Třebíč. Projekt ve své stávající i perspektivní podobě představuje inovativní a v rámci ČR bezprecedentní příklad využití moderních technologií ve zdravotnictví. Tyto změny povedou i k vyšší efektivitě a hlavně ekonomizaci všech zdrojů. Každý pacient bude mít jistotu, že je operován v souladu s přesně definovanými procesy s nejvyšším stupněm bezpečnosti, které současné technologie umožňují.
Číst dále

Mise projektu

Cílem projektu bylo digitalizovat provoz operačních sálů včetně využití technologie RFID. Celý projekt je primárně zaměřen na provoz operačních sálů a podporuje práci personálu tohoto oddělení. Personál centrálních operačních sálů zajišťuje provoz na 6 + 1 operačních sálech pro obory chirurgie, ortopedie, urologie, gynekologie a ORL. Sekundárně jsou však uživateli projektu i zdravotničtí pracovníci dalších oddělení, zejména lékaři a zdravotní sestry ošetřující či vyšetřující pacienty, kteří se operačnímu zákroku již podrobili nebo je operační zákrok teprve čeká. Dalšími uživateli jsou členové managementu z pohledu řízení, plánování a controllingu provozu operačních sálů.
Konečným cílem projektu je plná elektronizace provozu operačních sálů, úplné osvojení technologie personálem a z toho vyplývající bezpečnější, standardizovaný a řízený proces realizace operačních postupů.

Realizace

Realizace projektu má dvě dimenze: implementace technologie ve formě softwaru a jeho podpůrné infrastruktury a implementace pracovních procesů. Bylo zapotřebí, aby personál přijal nové technologie a osvojil si je natolik, aby se staly efektivním průvodcem a pomocníkem. Bylo nutné rovněž zmapovat, revidovat a optimalizovat příslušné pracovní postupy.
Řešení v současné chvíli zahrnuje podporu pro plně elektronické vedení operačního protokolu a rozsáhlou podporu vysoce škálovatelného elektronického plánování. Řešení je plně interoperabilní s provozovaným nemocničním informačním systémem na úrovni konkrétního chorobopisu pacienta. Organicita a homogenita s dalšími informacemi v nemocnici je výjimečná. Na české poměry výjimečný je rovněž důraz na procesní řízení jednotlivých kroků operačního procesu, které se skládá z plánování operačního výkonu ze strany nelékařského personálu a tvorby operačního programu s následným schválením k tomuto kroku pověřených osob. Za zmínku stojí také navazující možnost flexibilního řízení chodu operačních sálů dle časových a lidských zdrojů.
Z technologického pohledu je důležitá moderní, vícevrstvá a otevřená technologie ICZ AMIS*HD®, která umožňuje relativně snadnou a škálovatelnou integraci dalších systémů včetně přístrojové techniky. Z tohoto hlediska je jedinečná další rozšiřující fáze projektu, která zahrnuje bezdrátovou evidenci subjektů a objektů. V rámci ČR se bude jednat o zcela bezprecedentní řešení v rámci zdravotnického segmentu.
Výjimečné jsou rovněž automatizované a poloautomatizované bezpečnostní kontrolní mechanismy. Celý operační proces a všechny do něj vstupující faktory jsou elektronicky evidovány. Na základě stanovených postupů, procesů HTA (health technology assessment) a exaktní evidence zdrojů bude do budoucna možné zavést řadu automatických kontrolních mechanismů, které mají předcházet potenciálnímu pochybení, případně optimalizovat navržené procesy a postupy.
Systém může podporovat hlídání záměny pacienta, laterální záměny, plánování a střídání typů zákroků na jednotlivých sálech, dodržování předepsaných procesů s cílem eliminace provozních rizik (pád pacienta, popálení elektrodou, dodržování antiseptických postupů) a sledování rizikových faktorů u pacientů.