Hospitalizační provoz a jednotky intenzivní péče

Funkcionalita podporuje administrativní, klinickou, statistickou i výkaznickou stránku hospitalizačního provozu. Hospitalizace je jedním ze základních modulů ICZ AMIS*HD® a umožňujíe vedení zdravotnické dokumentace o nemocniční péči o pacienta v elektronické podobě. Modul obsahuje součásti, které dovolují zaznamenat informace o pacientovi a činnosti personálu během celé hospitalizace pacienta.

Pro vedení zdravotnické dokumentace na lůžkových odděleních slouží následující moduly:
 • Administrace pacienta
 • Anamnéza
 • Stav při přijetí
 • Přehled diagnóz
 • Epikríza
 • Dekur
 • Závěrečná zpráva
 • List o prohlídce mrtvého
 • Přehledy hospitalizací
 • Management lůžek
 • Strukturovaná medikace 
 • Evidence podaných léků

Ošetřovatelskou část dokumentace řeší:
 • Anamnéza a vyšetření
 • Plán péče
 • Realizace intervencí
 • Záznamy pacienta
 • Multimediální záznamy
 • Záznam fyziologických funkcí
 • Bilance tekutin

Pro plánování hospitalizací a operací je určena Objednací kniha modulu Operační sály. Z modulu Hospitalizace mohou být v kontextu pacienta volány další moduly: Žádanky na vyšetření, event. na krevní přípravky, Přehled dokumentace pacienta, Operační sály, Pojišťovna a další.


Hospitalizace pacienta (obecně) obsahuje tyto procesy:
 • Příjem pacienta – zaznamenávají se údaje jak administrativní (osobní údaje, údaje o ZP, statistické informace apod.), tak lékařské (vedení povinné zdravotnické dokumentace)
 • Průběh hospitalizace:
  • vedení záznamů o stavu pacienta (informace v denním záznamu - dekurzu, záznam fyziologických funkcí, bilance tekutin, epikrízy apod.)
  • vedení záznamů o operacích, invazivních vyšetřeních či zákrocích
  • vedení záznamů o ordinovaných vyšetřeních, pořizování žádanek na vyšetření
  • příjem výsledků vyšetření (ať už laboratorních a zobrazovacích metod, či jiných vyšetření)
  • vedení medikace pacienta
  • vedení záznamů o terapii (mimo medikaci) – např. rehabilitace, ošetřovatelská péče apod.
  • dieta pacienta
 • Propuštění pacienta domů či jeho přeložení na jiné oddělení zdravotnického zařízení, do jiného zdravotnického zařízení či do jiného ústavního zařízení (např. sociální péče)

Modul Hospitalizace postihuje dokumentaci všech těchto výše jmenovaných základních procesů a společně s dalšími moduly pokrývá vedení zdravotnické dokumentace při hospitalizaci.

Další moduly doplňují Hospitalizaci v těchto oblastech:
 • Ukládání pacientů na pokoje a lůžka: modul Management lůžek
 • Objednávání pacientů k hospitalizaci, resp. k operacím či invazivním zákrokům: modul Operační sály – část Objednací kniha
 • Vedení záznamů o operacích (event. i některých jiných invazivních zákrocích): modul Operační sály – část Operační dokumentace
 • Vedení medikace pacienta – tedy ordinace léků a evidence jejich podání nelékařským personálem: moduly Strukturovaná medikace a Evidence podaných léků; následně pak ještě odepsání podaného množství ze skladů: modul Příruční sklady
 • Vedení ošetřovatelské dokumentace, multimediální záznamy, skórovací schémata: modul Ošetřovatelská dokumentace – části Ošetřovatelské vyšetření a anamnéza, Plán péče, Realizace intervencí, Záznamy pacienta, Záznamy fyziologických funkcí a bilance tekutin
 • Pořizování a odesílání žádanek na vyšetření, na krevní přípravky: modul Žádanky na vyšetření, Žádanky na krevní přípravky
 • Vygenerování a editace Závěrečné zprávy: modul Editace závěrečné zprávy
 • Vedení záznamů při ambulantním/konziliárním ošetření/vyšetření: modul Ambulance
 • Zobrazování přehledu informací o pacientovi – výsledky vyšetření či jiných dokumentů
Tyto spolupracující moduly jsou z modulu Hospitalizace volány a předávají si automaticky potřebné informace o pacientovi.

Management lůžek
Tento modul umožňuje vedení aktuálního lůžkového fondu daného pracoviště (lůžkové stanice). Nabízí přehled jednotlivých pokojů, lůžek v jednotlivých pokojích a členění na pevná lůžka a přistýlky. Ke každému lůžku lze navíc zaznamenávat dodatečné informace.
Při příjmu pacienta jsou pak na jednotlivá lůžka umisťováni pacienti dle aktuálního stavu, při propuštění/přeložení jsou lůžka naopak uvolňována. Modul umožňuje zobrazení aktuálního stavu lůžek, a to jak graficky, tak ve formě výkazu (volná, obsazená i dočasně vyřazená lůžka/přistýlky apod.).

Součástí hospitalizačních funkcionalit je i Ošetřovatelská dokumentace, podporující práci a pořizování informací zejména nelékařského personálu. Informace ze všech jejích částí pak tvoří spolu s daty a dokumenty dalších modulů komplexní zdravotnickou dokumentaci pacienta. Některé její součásti jsou využívány nejenom nelékařským, nýbrž i lékařským personálem – jedná se zejména o Multimediální záznamy, Záznamy fyziologických funkcí a bilance tekutin a Skórovací systémy.