Elektronický lékový řetězec a chytrá medikace

ICZ AMIS*HD® podporuje komplexní, plně elektronický lékový řetězec. Záleží na rozhodnutí zdravotnického zařízení, jaké jeho části a do jaké míry bude podporovat. Jednotlivé funkcionaity lze využívat jak samostatně, tak společně. Celé řešení je možné budovat inkrementálně až po komplexní systém pokrývající všechny aspekty lékového provozu, který je napojen na další systémy (například lékárenský informační systém, logistiku, manažerský systém, systém pro sledování rizikových faktorů atd.).

Podpora medikačního procesu je dána použitím a komunikací či integrací jednotlivých prvků lékového workflow, do kterého patří mimo jiné funkcionality Strukturovaná medikaceEvidence podaných léků, ideálně propojené ještě s modulem Příruční sklady a dalšími externími systémy.

Funkcionalita Strukturovaná medikace umožňuje:
 • Možnost nastavení priority pro zobrazení léků (dle nastavení v číselníku léků), které vyhovují zadanému řetězci při vyhledávání léku. Je možné nastavit prioritní zobrazení pro hledání v číselníku HVLP (podle stavu skladových zásob v příslušném příručním skladu pracoviště nebo zařazení léku do nemocničního hospitalizačního pozitivního listu).
 • Výběr léku dle skupiny ATC - po stisknutí odpovídajícího tlačítka se zobrazí léky se stejnou ATC skupinou jako lék, na kterém stojí kurzor, v prvním kroku opět dle výše uvedené nastavené priority (tedy dle stavu skladové zásoby v příručním skladu nebo dle příslušnosti k nemocničnímu hospitalizačnímu pozitivnímu listu), v druhém kroku pak ze všech léků v číselníku HVLP.
 • Vyhledání dle účinné látky dle ATC skupiny - po vyhledání určitého léku v číselníku je možno pomocí příslušného tlačítka vyhledat všechny léky obsahující stejnou účinnou látku podle ATC skupiny (u každého léku je opět signalizována příslušnost k nemocničnímu hospitalizačnímu pozitivnímu listu a stav skladové zásoby léku v příslušejícím příručním skladu).
 • Přímou integraci kontroly lékových interakcí (VIP InfoPharm) – po uložení všech léků jsou křížově prověřeny všechny interakce naordinovaných léků a dle nastavené úrovně je na ně v případě zjištěných interakcí převyšujících zvolenou hranici upozorněno varovným hlášením. Kontrolu je možno spustit i kdykoliv dle potřeby „ručně“.
 • Podporu nemocničních hospitalizačních pozitivních lékových listů – tento číselník umožňuje vytvoření a udržování nemocničního hospitalizačního pozitivního listu, který při výběru přednostně nabízí léky do něj zařazené. V případě použití léku mimo pozitivní list je požadováno zapsání důvodu použití ordinujícím lékařem, resp. vybrání důvodu z číselníku.
 • Výpočet denního množství naordinovaného léku – při zadání ordinace obvyklým zápisem léku, např. IBALGIN 600 111 tbl., je dopočítáno a zobrazeno celkové ordinované denní množství léku, tedy 3 tbl.
 • Signalizaci skladových zásob ordinovaného léku v příručním skladě příslušného pracoviště v přehledu naordinovaných léků - léky s nenulovou skladovou zásobou jsou označeny symbolem „+“, léky, které nejsou na skladě, pak symbolem „– “. Pokud příslušné pracoviště není napojeno na příruční sklad, není zobrazen žádný symbol. Při vyhledávání léku z číselníků je analogické zobrazení u vybraných léků ve sloupečku „Sk“. Sloupeček „Poz“ pak signalizuje ty léky z výběru, které jsou zařazeny v nemocničním hospitalizačním pozitivním listu (u zařazených je písmeno „P“). Analogické informace jsou zobrazovány také při prodlužování indikace léků či při vytváření první medikace z farmakologické anamnézy – trvalé medikace pacienta.
 • Nastavení intervalu platnosti ordinace, ve výchozím nastavení je to 24 hod. Pokud je interval nastaven jinak, je to vyznačeno na obrazovce přehledu ordinovaných léků.
 • Možnost označení vnesených léků - léky, které má pacient z vlastních zásob, mohou být označeny jako „vnesené“ a při evidenci jejich podání není čtečkou odečteno příslušné množství ze zásoby příručního skladu. Tyto vnesené léky jsou pak v přehledu medikace označeny  písmenem „V“.
 • Možnost zadání strukturované poznámky k podání (má 3 části – příprava, rozpis, pokyny)  byly vytvořeny textové informace, které ordinujícímu lékaři dovolují zadat upřesnění pro způsob přípravy léku, jeho rozpis nebo zápis pokynů pro podání. Tyto detailnější informace jsou zadávány i zobrazovány po stisknutí odpovídajícího tlačítka.

Evidence podaných léků
Cílem je pomoci při bezpečném podávání léčiv, evidenci a kontrole prostřednictvím NIS. Má vyloučit chyby při podávání léků a umožnit kontrolu exspirací a časování léčiv. 

Řešení podporuje:
 • evidenci podání léků pomocí inteligentní čtečky čárových kódů (a případnou následnou editaci dat o podaném léčivu v části EPL editor)
 • možnost různých tiskových výstupů o podaných lécích v části EPL reporty
 • načtení identifikace uživatele (možno načíst čárovým kódem nebo ručním zadáním z klávesnice, je nutné ještě potvrzení pomocí PIN)
 • načtení identifikace pacienta (zpravidla čárovým kódem z náramku pacienta)
 • zobrazení ordinace pro aktuální časový úsek pro vybraného pacienta (pokud je ordinace vedena strukturovaným způsobem v modulu Strukturovaná medikace)
 • evidenci podání léku načtením čárového kódu s identifikací léku

Aplikace ve čtečce upozorňuje personál na případné nesrovnalosti ve strukturované medikaci – např. pokud neodpovídá minimální časový rozestup mezi dvěma podáními či byla překročena maximální denní dávka (u tzv. podmíněného podání). Je možné pracovat s „vnesenými“ léky (např. speciální léky přinesené pacientem) a řešení rovněž umožňuje evidovat „nepodání“ léků a jeho důvody (pacient zvrací, nepřítomen apod.).

Součástí ambulantní funkcionality je část Recepty a poukazy, umožňující vystavení všech druhů a typů receptů a poukazů, včetně hlídání preskripčních a indikačních omezení. Výběr léků HVLP umožňuje nastavení ambulantních pozitivních listů nemocnice či zdravotních pojišťoven. Je podporována taktéž agenda schvalování revizními lékaři (zvýšená úhrada atd.).