Ambulantní provoz

Pro vedení zdravotnické dokumentace v ambulantních provozech slouží funkcionalita Ambulance (která zahrnuje například části Recepce, Ambulance – ordinace, Ambulantní karta, Recepty a poukazy, Doklady o DPN a Přehledy ambulancí). Pro specializované provozy emergency je možno využít Emergency záznam, podporující vedení zdravotnických informací v oblasti urgentní medicíny. Pro plánování ambulantních návštěv je určena funkcionalita Plánování a objednávání.

V části Ambulance mohou být v kontextu pacienta využity další potřebné součásti a moduly:
 • Žádanky na vyšetření i Žádanky na krevní přípravky
 • Přehled dokumentace pacienta
 • Ošetřovatelská dokumentace (části: Anamnéza a vyšetření, Plán péče, Realizace intervencí, Záznamy pacienta, Multimediální záznamy) 
 • Záznam fyziologických funkcí a bilance tekutin
 • Objednací kniha modulu
 • Operační sály (pro objednávání pacientů k hospitalizacím a operacím)
 • a další moduly a součásti

Modul Ambulance je zaměřen na podporu všeobecné ambulantní práce a umožňuje vedení zdravotnické dokumentace v ambulancích v elektronické podobě. Důležitým prvkem je implementace ambulantního workflow včetně elektronické čekárny a podpory práce lékaře a sestry. K plánování návštěv pacientů je využíván modul Plánování a objednávání (viz dále). Vlastní modul Ambulance se skládá z následujících částí:
 • Recepce
 • Ambulance – ordinace
 • Ambulantní karta
 • Recepty a poukazy
 • Doklad o dočasné pracovní neschopnosti
 • Přehledy

Recepce
 • Vyhledávání pacienta v centrálním registru pacientů dle zadaných parametrů, založení nového pacienta do registru pacientů, editace a vkládání údajů o pacientovi.
 • Zobrazení seznamu plánovaných vyšetření a pacientů na aktuální den, a to v ambulancích, pro které má přihlášený uživatel Recepce oprávnění.
 • Seznam plánovaných pacientů zobrazuje pacienty v pořadí dle času, na který byli objednáni; současně je u záznamu pacienta zobrazována informace o kalendáři a ambulanci, do které byl objednán.
 • Ze seznamu plánovaných pacientů je možné pacienta z recepce zařadit do čekárny (včetně upřesnění lékaře, priority a dalších podrobnějších informací), editovat jeho údaje, pacienta přeobjednat nebo mu zrušit termín objednání.

Ambulance – ordinace
 • Zobrazuje přehled pacientů, kteří jsou na aktuální den naplánováni pro ambulance, pro které má přihlášený uživatel oprávnění.
 • Zobrazuje přehled pacientů, kteří jsou již fyzicky přítomni – v čekárně.
 • Zobrazuje informace o rozpracovaných návštěvách pacientů.
 • Umožňuje plánovaného pacienta či pacienta vyhledaného v centrálním registru pacientů zařadit do čekárny (včetně upřesnění lékaře, priority a dalších podrobnějších informací), editovat jeho údaje, pacienta přeobjednat nebo mu zrušit termín objednání.

Ambulantní karta
 • Vytvoří se po založení ambulantní návštěvy.
 • Zobrazuje detailní informace o pacientovi, obsahuje přehled návštěv pacienta a ambulantní zprávy náležející k příslušné ambulantní návštěvě.
 • Každá ambulantní zpráva se může skládat z těchto položek: diagnóza a nález, diagnostický souhrn, anamnéza, rizikové faktory (CAVE), příští návštěva, dodatky ambulantní zprávy, vyúčtování pro ZP a ostatní:
  • diagnóza a nález: diagnóza musí být vybrána z číselníku MKN-10, při zápisu nálezu je možno využít předem připravené texty (šablony, předdefinované texty)
  • rizikové faktory (CAVE): mají část společnou (veřejné CAVE), kde jsou důležité informace o pacientovi dostupné na všech pracovištích (např. údaje o alergiích apod.)
  • příští návštěva: vstup do modulu Plánování a objednávání umožňující naplánování příští návštěvy pacienta
  • dodatky ambulantní zprávy: část umožňující dopisování informací po uzavření aktuálního nálezu
  • vyúčtování pro ZP: formulář pro zápis vyúčtování pro ZP
  • ostatní: umožňuje vytvoření konfigurovatelných formulářů – definice „stromečkovitého“ záznamu jednotlivých vyplňovaných položek s využitím zatrhávání připravených voleb a/nebo skórovacích systémů a škál

Recepty a poukazy
 • Jsou využívány v části Ambulantní karta.
 • Umožňují vytvoření/editaci receptů (vytvoření je možné i zkopírováním již dříve vytvořeného) – HVLP i magistraliter (IVLP).
 • Umožňují vytvoření/editaci poukazů (vytvoření je možné i zkopírováním již dříve vytvořeného) – na léčebné a ortopedické pomůcky, na brýle a optické pomůcky, na foniatrické pomůcky.
 • Umožňují tisk receptů.
 • Podporují komunikaci s Centrálním úložištěm elektronických receptů.
 • Umožňují přenos informace o pořízeném receptu/poukazu do ambulantní zprávy.
 • Vedení trvalé medikace (chronické) s možností rychlého vytvoření receptu na zde vedené léky.
 • Doklad o DPN – umožňuje vyplnit informace o DPN, vytištění dokladu.
 • Přehledy ambulancí – tato součást modulu umožňuje vytvoření základních reportů o činnosti jednotlivých pracovišť – počet ošetřených pacientů (s možným výběrem období od–do), dobu čekání pacientů v čekárně (rozdíl času mezi evidencí na Recepci – zařazením do příslušné fronty a pořízením zápisu do Ambulantní karty); s pomocí reportování dat pořízených v části vyúčtování pro ZP je možné vytvořit přehledy prováděných výkonů, použitých materiálů atd.


Emergency záznam
Tento modul je určen k vedení dokumentace na pracovištích urgentní medicíny (emergency). Umožňuje pořizování dokumentace činnosti jak nelékařského, tak lékařského personálu. Jeho předností je možnost zachycení stavu pacienta strukturovaným způsobem:
 • pomocí definovaného hierarchického seznamu stavu, vyšetření a výkonů s využitím zatrhávání připravených voleb
 • pomocí skórovacích systémů a schémat
 • pomocí „tabulkového“ vkládání a zobrazování dat – záznam informací v čase, zejména data typu základní životní funkce apod.
 
Je však možné využít také záznam zápisem „textu“ s využitím předdefinovaných šablon.
Modul je koncipován jako speciální součást vedení dokumentace na urgentních pracovištích a je specializovaným rozšířením modulu pro vedení běžného ambulantního záznamu. Na začátku záznamu vyžaduje stanovení priority vyšetření a ošetření pacienta dle úvodního zhodnocení jeho stavu (triáže), který je následně signalizován.

Plánování a objednávání
Tato funkcionalita je určena pro objednávání pacientů na ambulantní pracoviště. V záhlaví jsou zobrazeny základní informace o pacientovi, se kterým se pracuje. Kalendáře je možno vytvořit nezávisle na organizační struktuře – mohou být definovány např. pro místnosti, pro lékaře, příp. pro typ vyšetření. Uložením události do příslušného kalendáře se v odpovídající ambulanci vloží daný pacient do fronty objednaných. Při ukládání nově vytvořené události se kontroluje, zda událost nekoliduje s jinou událostí téhož pacienta. Pokud je na některých pracovištích obvyklé objednávat návštěvy pacientů s pevnou pracovní délkou (např. 15 minut, 30 minut apod.), lze potřebné intervaly pro celý konkrétní kalendář či jeho část nastavit. Je možno zpřístupnit nejen kalendáře vlastního pracoviště, ale i disponibilní oblast pro objednávání pacientů na jiná než vlastní pracoviště (např. do anesteziologické ambulance). Modul umožňuje vyhledávání nejbližšího volného termínu pro zadanou dobu trvání události, hledání od určeného data atd. Je možno zobrazit/vytisknout:
 • přehled plánovaných návštěv pro konkrétního pacienta
 • přehled plánovaných návštěv pro pracoviště na konkrétní den či zadané období